top of page

Privatlivspolitik

Dataansvarlig

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

  • Genius Access A/S

  • 59B, 1253 København K

  • CVR-nr.: 14220089

Det er ikke et krav, at vores virksomhed har en ekstern DPO, men hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger,

så kan du kontakte os via info@geniusaccess.com

Behandlingsaktiviteter

Som dataansvarlig jf. GDPR, så har vi følgende behandlingsaktiviteter.

Kommunikation med potentielle kunder

Når du har spørgsmål til vores side, eller ønsker at høre mere om vores services, så kan du kontakte os via:

  • tlf. 70 22 15 88

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser.

Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail.

Vores hjemmel til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f.

Vi sletter vores kommunikation med dig når det står klart om du ønsker vores ydelser eller ej.

Skulle der i et særligt tilfælde opstå et behov for at opbevare dine personoplysninger i længere tid, så vil dette kunne være tilfældet.

Kunder

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt.

Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, e-mail og lignende.

Hjemlen til at behandle disse personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne.

Blog

Vi har en blog, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig igen. 

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med bloggen vil være databeskyttelses-

forordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt Bloggen. Ved afmeldelse af bloggen, så stopper vi også

med at sende dette til dig. Har vi ikke sendt dig et blogindlæg i 1 år, så bortfalder dit samtykke som følge af vores passivitet.

Ved framelding af bloggen, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga.

forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

 

Videregivelse af personoplysninger 

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset

behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på

at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også

gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt

at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tilbagetrækning af samtykke

Når vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, så har du ret til at trække dit samtykke tilbage. 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder

Datatilsynets kontaktoplysninger www.datatilsynet.dk.

 

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.

bottom of page